Obchody jubileuszu 65 - lecia
22 września 2018 r.

Kilka słów o nas
/tekst kol. Karol Samojluk/

         
Łowiectwo na przestrzeni wieków zmieniało się tak  jak sama cywilizacja:
Początkowo zapewniało egzystencję, rozwijało myśl techniczną czy w okresie  od średniowiecza do czasów nowożytnych było mocno reglamentowanym przywilejem przeznaczonym tylko dla możnych.
Dzisiejsze  łowiectwo to współdziałanie społeczne celem ochrony przyrody, eliminowanie chorób ze środowiska przyrodniczego, pomoc poszkodowanym przez zwierzynę łowną, ważna gałąź gospodarki krajowej i oczywiście rekreacja.
         Zadania jakie postawiło społeczeństwo przed myśliwymi są bardzo różne  tematycznie  i  złożone społecznie, których wykonywanie weryfikowane jest przez różne organizacje sprzyjające naszej działalności oraz te nie do końca przyjazne. My Myśliwi staramy się sprostać wszystkim tym wyzwaniom  najlepiej jak  możemy:
· przygotowujemy na stażach, a później kursach adeptów łowiectwa - tylko w okręgu wrocławskim PZŁ  kursy dla nowo wstępujących rocznie kończy 160 osób, gdzie spotykamy przedstawicieli różnych profesji, osoby bardzo młode i te w starszym wieku, a co bardzo budujące  coraz więcej pań.
· pielęgnujemy zdobycze kulturowe  i artystyczne naszych przodków - staramy się zachować język łowiecki, przypominamy o wspaniałych dziełach literackich H. Sienkiewicza, J. Ejsmonda, A. Mickiewicza, E. Hemingwaya, wspaniałym przykładem jest tu kolega prof. Władysław Dynak - członek naszego koła, który podczas wieloletnich badań odkrywał, interpretował i przypomniał utwory literackie polskich twórców  traktujące o łowiectwie.
· na  różnego rodzaju wystawach przypominamy wspaniałe malowidła m. in.  braci Kossaków, powołujemy do życia zespoły muzyczne grające na oryginalnych instrumentach muzykę myśliwską.
· przypominamy o  mocnym posadowieniu łowiectwa w naszym katolickim życiu religijnym - patronem łowiectwa jest św. Hubert, a msze z okazji dnia św. Huberta   uświetniane oryginalną muzyką myśliwską  weszły  już na stałe w tradycję łowiecką,
· utrwalamy wiedzę o ochronie przyrody - prowadzimy pogadanki tematyczne  w szkołach, umożliwiamy czynny wypoczynek połączony z edukacją w terenie, uczestniczymy czynnie w lokalnym życiu kulturalnym, współorganizując pikniki  połączone z wystawami łowieckimi.
· czynnie przyczyniamy się do utrzymania  odpowiedniego stanu zwierzyny w naszych lasach i na polach  - dbamy o odpowiedni stan zdrowotny zwierzyny, współpracując z ośrodkami weterynaryjnymi, introdukujemy nowe gatunki na tereny gdzie wcześniej występowały, a obecnie ich populacja zanikła, współpracujemy z ośrodkami naukowymi aby nasze działania skoordynować z działaniami uczelni i tym samym rządu, a przede wszystkim aby działać metodycznie i w zgodzie z zasadami społecznymi.
· likwidujemy szkody jakie wyrządziła zwierzyna leśna w uprawach rolnych, płacąc za nie  uczciwie, bezpośrednio z kasy koła łowieckiego, starając się  przy tym  utrzymać jak najlepsze stosunki społeczne .
          Zasady etyki myśliwskiej jakie nas obowiązują wypracowywano przez wieki, dostosowano je  do wymogów czasowych i wdrożono do stosowania. Każdy myśliwy winien ich  przestrzegać i  wg nich postępować. I tak :
· każdy myśliwy dobrowolnie i świadomie podejmuje się wykonywać obowiązki nałożone przez Polski Związek Łowiecki,
· myśliwy troszczy się o przyrodę, nie powierzając tej troski innym,
· myśliwy nie szuka w uprawianiu łowiectwa korzyści materialnych,
· myśliwy jest wrażliwy na problemy społeczności lokalnej, szacunkiem otacza osoby starsze i potrzebujące pomocy,
· wykonując polowanie myśliwy ma świadomość o szczególnej roli jaką pełni w środowisku i jakie posiada zaufanie społeczne, ma świadomość również tego, że zawsze wątpliwości związane z realizacją przepisów należy rozstrzygać zgodnie z własnym sumieniem.
          Przygotowując obelisk, którym upamiętniamy datę założenia naszego Koła i Kolegów, którzy to Koło zakładali,  na tablicy umieściliśmy hasło: „Korzystając z dobrodziejstw przyrody pamiętamy, że Bóg stworzył ją również dla innych". Jest w tej sentencji wszystko, co może kojarzyć się z odpowiednim czerpaniem z natury. Przypominamy, że my Myśliwi  nie uzurpujemy sobie prawa do środowiska  na wyłączność.  Wiemy, że nie jesteśmy sami w lesie ani też, że to nie my stworzyliśmy drzewa lasy rzeki i zwierzęta  a Bóg, umiemy  wszystkim się podzielić a nawet pomóc w korzystaniu z natury w zgodzie z bezpieczeństwem i zachowaniem jej nienaruszonego stanu. Myśliwi to ludzie umiejący żyć w społeczeństwie bo z niego się wywodzą. Myśliwi umieją chronić przyrodę co przyznają nawet naukowcy „pewien profesor z Kanady stwierdził, że środki przeznaczone na ochronę przyrody należy przekazać myśliwym ponieważ oni faktycznie działają w środowisku". Współdziałajmy wszyscy razem: my  myśliwi, sympatycy myślistwa i wszyscy, którym na sercu leży dobro przyrody, aby utrzymać środowisko czyste, bogate w różnorodne gatunki zwierząt, aby nie zatracić zdobyczy kultury łowieckiej ale przede wszystkim pamiętając, że tylko wspólne działanie daje prawdziwe efekty i zadowolenie z wykonanej pracy.                                                                                             
                                                                                           Darz Bór !                                                                                                                                                                                               

Najlepiej oglądać
w rozdzielczości 600 x 800

Aktualizacja  11 listopada  2018 r.

Aktualności

Historia koła

Zarząd Koła

Łowisko, prace gospodarcze, dokarmianie

Prawda o łowiectwie

O Św. Hubercie

Nasze trofea

Literatura łowiecka
prof. W. Dynaka

Twórczość literacka Kol. Jerzego Sanetry

Msza Hubertowska 2018 i 95 lecie PZŁ   

Hubertus 2018

Zakończenie zbiorówek

O nas w prasie

Ważne dla myśliwych
i prawo łowieckie

Kontakt i linki

Zabrania się pod bez zgody Zarządu Koła  kopiowania i rozpowszechniać zdjęć zamieszczanych na stronie !!!